Siden er beregnet for helsepersonell

Utifra pasientens behov - 3 måter å gi Jardiance på - Jardiance®, Synjardy® og Glyxambi®

Les mer om Glyxambi® på 1-2-3 (hvem, hva, hvorfor og hvordan).

Hva gjør Synjardy® for pasienten?

Synjardy® inneholder Jardiance® som hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær (CV) sykdom, på toppen av standardbehandling har vist:

Reduksjon i HbA1c og i tillegg kardiovaskulær mortalitet.1,2

Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte Jardiance® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet (sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382.

Effekten var drevet av en signifikant reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67)).1,2

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon

Dosering

Anbefalt administrering er 1 tablett 2 ganger daglig.

Doseringen bør tilpasses hver enkelt pasient på bakgrunn av pasientens nåværende behandlingsregime, effekt og tolerabilitet ved bruk av anbefalt daglig dose på 10 mg eller 25 mg empagliflozin, uten å overstige maksimal anbefalt dose metformin.1

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon

Sikkerhetsinformasjon

SYNJARDY® skal ikke brukes hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon CrCL<60ml/min, nyresvikt og/eller nedsatt leverfunksjon, type 1-diabetes, gravide og ammende. Inntak av alkohol bør unngås. De hyppigst rapporterte bivirkningene er hypoglykemi i kombinasjon med insulin og/eller sulfonylurea, urinveisinfeksjoner, genitale infeksjoner og økt vannlating. Identifiserbar bivirkning av metformin er gastrointestinale symptomer. Lactacidose pga metforminakkumulering kan forekomme.1

Indikasjon Synjardy® (Jardiance® + metformin)

Tilleggsbehandling til diett og mosjon hos voksne med diabetes mellitus type 2:

  • hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med maks. tolerert dose metformin alene
  • i kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes
  • hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med metformin og disse legemidlene
  • hos pasienter som allerede får behandling med kombinasjonen av empagliflozin og metformin som separate tabletter

Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som er studert.

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPC: T90 Diabetes type 2.
ICD: E11 Diabetes Mellitus type 2.

Vilkår:
233: Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser

  1. SYNJARDY® (empagliflozin + metformin HCI) SPC Avsnitt 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 08.01.2018.
  2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015. Published online September 17, 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?