Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPC: T90 Diabetes type 2.
ICD: E11 Diabetes Mellitus type 2.

Vilkår:
233: Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 

Jentadueto® – effekten av 2 i én(1)

Jentadueto® er DPP-4-hemmeren linagliptin kombinert med metformin i én tablett.

Indikasjon(1)

Jentadueto® er indisert til behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll:

  • Hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med maks. tolererbar metformindose alene.
  • I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med metformin og disse legemidlene.
  • Hos pasienter som allerede behandles med kombinasjonen linagliptin/metformin.

Indikasjonsutvidelsen innebærer følgende: "I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes" inkluderer nå også Jardiance®.

Dosering i forhold til metforminkomponenten

Ingen dosejustering for linagliptin.

Hvem skal ikke ha Jentadueto®?(1)

Skal ikke brukes i behandling av type 1-diabetes, ved diabetisk ketoacidose, vevshypoksi  nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <60 ml/minutt), eller nedsatt leverfunksjon.

Det er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin legges til et sulfonylureapreparat (SU) eller insulin, med metformin som basisbehandling. SU og insulin er kjent for å forårsake hypoglykemi. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Pasienten må informeres om de karakteristiske symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandlingen ikke  gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt.

Referanser

1. Jentadueto (linagliptin/metformin HCl), avsnitt 2, 4.1, 4.2 og 5.1, SPC 27/01/2017.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?