Siden er beregnet for helsepersonell

Helsedirektoratets retningslinje for diabetes har blitt oppdatert desember 2019. Som tidligere anbefales livsstilsintervensjon etterfulgt av metformin som førstelinjeterapi.

Når det gjelder andrelinjeterapi skilles det mellom pasienter med etablert hjerte-karsykdom, hjertesvikt (eller stor risiko for dette) og/eller etablert nyreaffeksjon (definert ut fra tilstedeværelse av albuminuri) på den ene siden, og de som ikke er kjent med noen av disse tilstandene. For pasienter med etablert hjerte-karsykdom anbefales fortsatt valg mellom SGLT2 hemmer eller GLP1 analog. For pasienter med hjertesvikt/høy risiko for hjertesvikt eller etablert nyreaffeksjon anbefales utelukkende behandling med SGLT2 hemmer. Selv om det er anbefalinger på klassenivå, så skriver retningslinjen også at det kan være ulikheter når det gjelder enkelte endepunkter mellom medikamenter innad i klassene. 

For pasienter uten nevnte tilstander kan det fortsatt velges mellom fem grupper som andrelinjeterapi. På bakgrunn av ny evidens foretrekkes det nå både Trajenta (linagliptin) og Januvia (sitagliptin) blant DPP4 hemmerne, grunnet dokumentert sikkerhet i langtidsstudier.

Flytdiagram norsk retningslinje

Se nytt flytdiagram for medikamentell behandling her.

Hvorfor Jardiance i retningslinjen

Hvorfor er Jardiance anbefalt i retningslinjen® Les mer.

Elektronisk diabetesskjema

Retningslinjen anbefaler bruk av strukturert elektronisk diabetesskjema for å forenkle og systematisere oppfølging av din diabetes pasient. Mer om NOKLUS og skjema her

ESC/EASD sin felles diabetesretningslinje

De vitenskapelige selskaper for europeiske kardiologer (ESC) og endokrinologer (EASD) har nå oppdatert sin felles retningslinje om behandling av diabetes, pre-diabetes og kardiovaskulær sykdom. Les mer her

Quick guide

Quick-Guide: gir deg oversikt over legemidler til diabetes type 2 og hvilke legemidler som er foreslått i den oppdaterte retningslinjen. Se PDF og skriv ut eller bestill den her

Helsedirektoratets komplette retningslinje

Til retningslinjen på Helsedirektoratets nettsider

Hurtigguide diabetes

Diabetesbehandling.no er en digital hurtigguide for diabetesbehandling  -  retningslinjen i praksis. Få faglige, individuelle behandlingsråd på 1 min. Test den her

KORT OM JARDIANCE®

Indikasjon: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som er studert.

Bivirkninger/sikkerhetsinformasjon: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers gangren (sjelden). JARDIANCE® er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide, ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av ketoacidose. Se felleskatalogen for fullstendig oversikt.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

KORT OM TRAJENTA®

Indikasjon: Til voksne med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll som:

  • Monoterapi: Når metformin er uhensiktsmessig på grunn av intoleranse eller kontraindisert på grunn av nedsatt nyrefunksjon.
  • Kombinasjonsbehandling: I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes, inkludert insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 for tilgjengelige data om forskjellige kombinasjoner).

Bivirkninger/sikkerhetsinformasjon: Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Pasienten må informeres om de karakteristiske symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tr.d med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes ikke-insulinavhengighet. ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser

  1. Najonal faglig retningslinje for diabetes. Helsedirektoratet 20. desember 2019. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

  2. Angelantonio ED, Kaptoge S, Wormser D. et al. Association of Cardiometabolic Multimorbidity With Mortality. The Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA. 2015;314:52-60.
  3. Nwaneri, C, Cooper H and Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. Br J Diabetes Vasc Dis. 2013;13:192-207.
  4. Morrish NJ, Wang SL and Stevens LK, et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?