Siden er beregnet for helsepersonell

Kardiovaskulære endepunktsstudier tillegges stor vekt ved valg av blodsukkersenkende legemidler ved diabetes type 2 i Nasjonal Faglig retningslinje for diabetes (2). For Trajenta® (linagliptin) foreligger det nå resultater fra både CARMELINA og CAROLINA studiene(1,3). CARMELINA undersøkte kardiovaskulær sikkerhet blant pasienter med diabetes type 2 og etablert hjertekarsykdom og/eller kronisk nyresykdom (3). Mens CAROLINA har undersøkt kardiovaskulær sikkerhet i en gruppe med diabetes type 2 pasienter, som hadde en median diabetes varighet på 6.2 år, dvs. hadde hatt diabetes i relativ kort tid (1).

Trajenta® er dermed DPP-4-hemmeren med 2 kardiovaskulære endepunktsstudier hvor kardiovaskulær sikkerhet er dokumentert i en bred pasientpopulasjon.(1.3)

CAROLINA er altså den andre kardiovaskulære sikkerhetsstudien til linagliptin og den eneste av alle endepunktsstudier ved diabetes type 2 som har sammenlignet versus et annet aktivt medikament (altså ikke placebo) (1):

I CAROLINA ble 6033 pasienter med diabetes type 2 og enten etablert hjerte-kar-sykdom eller risikofaktorer for dette (f.eks. hypertensjon, høy LDL osv.) randomisert til linagliptin eller glimepirid på toppen av metformin. CAROLINA er den kardiovaskulære endepunktsstudien med diabetes type 2 pasienter kontrollert i oppfølging gjennom lengst tid (median oppfølgingstid 6.3 år). (1)

  • CAROLINA viste ingen økt kardiovaskulær risiko for linagliptin versus glimepirid
  • Pasientene som fikk Trajenta®  opplevde signifikant færre episoder med hypoglykemi og en vektnedgang sammenlignet med dem som fikk glimepirid
  • Sikkerhetsprofilen til Trajenta®  ble bekreftet og ingen sikkerhetssignaler ble observert (1)

Med CAROLINA OG CARMELINA har vi nå evidens for sikkerheten av Trajenta®  i både langtkomne diabetes type 2-pasienter med og uten kronisk nyresykdom og kardiovaskulær sykdom, og i de med nyere diabetes type 2 – pasienter med kardiovaskulær sykdom eller kardiovaskulære risikofaktorer. (1,3). CAROLINA-studien inkluderte også pasienter ved flere sentre i Norge, 141 pasienter totalt.

Les CAROLINA publikasjonen her

Nasjonal retningslinje for diabetesbehandling anbefaler valg av legemidler der sikkerheten er dokumen­tert gjennom lang erfaring eller i kontrollerte langtidsstudier (2). Kunnskapen endrer seg raskt på feltet og flere nye endepunktsstudier er presentert siste årene.   

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for kardiovaskulære hendelser (4). Fra tidligere har SAVOR-TIMI 53 (5), TECOS (6) og EXAMINE (7) studiene på hhv. DPP-4-hemmerene saxagliptin, sitagliptin og alogliptin, vist kardiovaskulær sikkerhet i dedikerte endepunktsstudier. Imidlertid inkluderte disse studiene få pasienter med redusert nyrefunksjon, selv om redusert nyrefunksjon er en viktig prediktor for kardiovaskulære hendelser (4).

CARMELINA, den første kardiovaskulære endepunktsstudien med linagliptin (Trajenta® ), inkluderte pasienter med høy kardiovaskulær risiko og et bredt spektrum av nyrefunksjon ned til eGFR 15, se figur 1 og 2. (3)

Figur 1. Pasienter inkludert i CARMELINA hadde etablert hjertekarsykdom og/eller kronisk nyresykdom.  (Illustrasjon utarbeidet av Boehringer Ingelheim basert på oppgitt referanse) (3)

Figur 2. Nyrefunksjon hos pasienter inkludert i CARMELINA (Illustrasjon utarbeidet av Boehringer Ingelheim basert på oppgitt referanse) (3)

Både kardiovaskulær og renal sikkerhet ble belyst i studien: det prespesifiserte primære endepunkt var tid til 3P MACE (kardiovaskulær død, non-fatalt slag eller nonfatalt hjerteinfarkt), med prespesifisert sekundært renalt endepunkt (tid til enten varig eGFR reduksjon > 40 %, progresjon til varig dialysekrevende nyresvikt eller renalt betinget dødsfall) (3).

Studien viser at Trajenta ikke øker risiko for kardiovaskulære events, hospitalisering for hjertesvikt eller renale events. CARMELINA bekreftet kjent sikkerhetsprofil for Trajenta (3). Les publikasjonen

Det er mye oppmerksomhet rundt kardiovaskulære sikkerhetsstudier ved diabetes type 2. Disse studiene er sentrale for anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes som vektlegger sikkerhet enten gjennom lang tids bruk eller dokumentert sikkerhet gjennom dedikerte kardiovaskulære endepunktsstudier. (2)

CARMELINA publisert i tidsskriftet JAMA

Trajenta® (linagliptin) - 
nå med bekreftet kardiorenal sikkerhetsprofil i en dedikert endepunktsstudie. Les om resultatene

CARMELINA PUBLISERT I NORSK TIDSSKRIFT FOR LEGEFORENINGEN

Kardiorenal endepunktsstudie på Trajenta (linagliptin) nå også omtalt i Norsk tidsskrift for legeforeningen. Se omtatale

Europeisk Diabeteskongress i Berlin

Prof. T.G. Jensen og K. Birkeland i Dagens Medisin med oppsummering av CARMELINA fra den europeiske diabeteskongressen. Se intervjuet

Oversiktlig presentasjon av Prof. Kåre Birkeland i siste nummer av DIAMANT

CARMELINA hjertesviktartikkel

Linagliptin Effects on Heart Failure Outcomes in Participants with Type 2 Diabetes at High CV and Renal Risk in CARMELINA® Les om hjertesviktdata

CAROLINA hovedpublikasjon

Trajenta® (linagliptin) - bekreftet kardiorenal sikkerhetsprofil i en dedikert endepunktsstudie. Les publikasjonen

Referanser

1. Rosenstock J, Kahn SE, Johansen OE et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: The CAROLINA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322:1-12, doi:10.1001/jama/.2019.13772
2. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes  (01.07.2019)
3. Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, Cooper ME et al. Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk The CARMELINA Randomized Clinical Trial. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.18269
4. Tonelli M, Muntner P, Lloyd A et al, Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a poopulation-level cohort study. Lancet 2012;380:807-814
5. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013;369(14): 1317-26
6. Green JB, Bethel A, Armstrong PW et al. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:232-242
7. White BW, Cannon CP, Heller SR et al. Alogliptin after Acute Coronary Syndrome in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2013; 369:1327-35
8. Rosenstock J, Perkovic V, Alexander JH et al. Rationale, design and baseline characteristics of the CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin (CARMELINA®): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in patients with type 2 diabetes and high cardio-renal riskCardiovasc Diabetol 2018;17:39
9. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes  (14.11.2018)

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?