Siden er beregnet for helsepersonell

Utifra pasientens behov - 3 måter å gi Jardiance på - Jardiance®, Synjardy® og Glyxambi®

Les mer om Glyxambi® på 1-2-3 (hvem, hva, hvorfor og hvordan).

Jardiance®

Jardiance® felleskatalogtekst

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær (CV) sykdom, på toppen av standardbehandling:

Jardiance® reduserer HbA1c og i tillegg kardiovaskulær mortalitet.(1,2) 

Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte Jardiance® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet (sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382.

Effekten var drevet av en signifikant reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67)).(1,2)


RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon

Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år (median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.(1,2)

Bivirkninger

Kjente bivirkninger med Jardiance® er genital infeksjon, urinveisinfeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers Gangren (meget sjelden).

Jardiance® er inkludert i Nasjonal retningslinje for diabetes

 

 

Indikasjon

Jardiance® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet

- som monoterapi når metformin er ansett som uegnet på grunn av intoleranse

- i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes

Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som er studert.

Indikasjonen henviser nå altså til preparatomtalen for både effekt på glykemisk kontroll og kardiovaskulære hendelser.

Se Felleskatalogen for mer informasjon om Jardiance®.

Refusjonsberettiget bruk

Refusjon:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder:
ICPC kode T90: Diabetes type 2.
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår:
232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Sikkerhetsinformasjon

Jardiance® er ikke anbefalt ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, og/eller leversvikt. Legemiddelet er heller ikke anbefalt for pasienter >85 år, for gravide eller ammende, for pasienter med type 1-diabetes, eller til behandling av ketoacidose.

Det bør derfor utvises forsiktighet hos pasienter hvor et Jardiance®-indusert fall i blodtrykket kan utgjøre en risiko, som hos pasienter på antihypertensiv behandling med tidligere hypotensjon, eller pasienter over 75 år.2

Slik gjør du

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?